بایگانی

Archive for the ‘Icon’ Category

Ubuntu beautiful Themes

چند پوسته زیبا را که به تازگی در یک وبلاگ زیباتر دیده ام برای شما اوبونتوکاران عزیز معرفی می کنم

برای نصب همه پوسته ها لازم است که این عبارات را به مخازن اوبونتو اضافه کنید

deb http://debian.vogelweith.com/ intrepid zgegthemes
deb-src http://debian.vogelweith.com/ intrepid zgegthemes

https://i1.wp.com/francois.vogelweith.com/images/stories/themes_screens/infinity/gtkmetacity.jpg

این پوسته شامل موارد زیر است و با دستوراتی که مقابل هر یک نوشته شده قابل دانلود می باشد

wallpaper: sudo aptitude install wallpaper-infinity-theme

gtk: sudo aptitude install gtk-infinity-theme

metacity: sudo aptitude install metacity-infinity-theme

icones: sudo aptitude install icon-infinity-theme

Gdm: sudo aptitude install gdm-infinity-theme

emerald: sudo aptitude install emerld-infinity-theme

https://i1.wp.com/francois.vogelweith.com/images/stories/themes_screens/wild-shine/gtkmetacity.jpg

از جمله پوسته های معروف به سیاه است چرا که ظاهر آن مشکی است برای نصب از دستورات زیر استفاده کنید

wallpaper: sudo aptitude install wallpaper-wild-shine-theme

gtk: sudo aptitude install gtk-wild-shine-theme

metacity: sudo aptitude install metacity-wild-shine-theme

icones: sudo aptitude install icon-wild-shine-theme

Gdm: sudo aptitude install gdm-wild-shine-theme

emerald: sudo aptitude install emerld-wild-shine-theme

https://i2.wp.com/francois.vogelweith.com/images/stories/themes_screens/exotic/gtkmetacity.jpg

این هم مانند قبلی تیره است به دستورات توجه کنید

wallpaper: sudo aptitude install wallpaper-exotic-theme

gtk: sudo aptitude install gtk-exotic-theme

metacity: sudo aptitude install metacity-exotic-theme

icones: sudo aptitude install icon-exotic-theme

Gdm: sudo aptitude install gdm-exotic-theme

emerald: sudo aptitude install emerld-exotic-theme

https://i1.wp.com/francois.vogelweith.com/images/stories/themes_screens/ubuntu-fr/gtkmetacity.jpg

یک پوسته تیره دیگر که نوار ابزار آن به رنگ قهوه ای سوخته است. من در حال حاضر از این پوسته استفاده می کنم. آیکون های زیبایی دارد

دستورات نصب

wallpaper: sudo aptitude install wallpaper-ubuntu-fr-theme

gtk: sudo aptitude install gtk-ubuntu-fr-theme

metacity: sudo aptitude install metacity-ubuntu-fr-theme

icones: sudo aptitude install icon-ubuntu-fr-theme

Gdm: sudo aptitude install gdm-ubuntu-fr-theme

emerald: sudo aptitude install emerld-ubuntu-fr-theme

https://i1.wp.com/francois.vogelweith.com/images/stories/themes_screens/Tropical/gtk.jpg

این هم یک تیره دیگر و دستورات نصب آن

wallpaper: sudo aptitude install wallpaper-tropical-theme

gtk: sudo aptitude install gtk-tropical-theme

metacity: sudo aptitude install metacity-tropical-theme

icones: sudo aptitude install icon-tropical-theme

Gdm: sudo aptitude install gdm-tropical-theme

emerald: sudo aptitude install emerld-tropical-theme

https://i1.wp.com/francois.vogelweith.com/images/stories/themes_screens/Gnome_step/gtk.jpg

بعد از چند پوسته تیره حالا نوبت یک نمونه روشن است به همراه دستورات

wallpaper: sudo aptitude install wallpaper-step-into-freedom-theme

gtk: sudo aptitude install gtk-step-into-freedom-theme

metacity: sudo aptitude install metacity-step-into-freedom-theme

icones: sudo aptitude install icon-step-into-freedom-theme

Gdm: sudo aptitude install gdm-step-into-freedom-theme

emerald: sudo aptitude install emerld-step-into-freedom-theme

https://i2.wp.com/francois.vogelweith.com/images/stories/themes_screens/Bamboo-Zen/gtk-metacity.jpg

این پوسته روسن را حتما می شناسد

Mint

به همراه دستورات نصب

wallpaper: sudo aptitude install wallpaper-bamboo-zen-theme

gtk: sudo aptitude install gtk-bamboo-zen-theme

metacity: sudo aptitude install metacity-bamboo-zen-theme

icones: sudo aptitude install icon-bamboo-zen-theme

Gdm: sudo aptitude install gdm-bamboo-zen-theme

emerald: sudo aptitude install emerld-bamboo-zen-theme

https://i1.wp.com/francois.vogelweith.com/images/stories/themes_screens/ubuntu_sunrise/desktop.jpg

یک روشن دیگر و طبیعتا دستورات نصب

wallpaper: sudo aptitude install wallpaper-ubuntu-sunrise-theme

gtk: sudo aptitude install gtk-ubuntu-sunrise-theme

icones: sudo aptitude install icon-ubuntu-sunrise-theme

Gdm: sudo aptitude install gdm-ubuntu-sunrise-theme

emerald: sudo aptitude install emerld-ubuntu-sunrise-theme

https://i1.wp.com/francois.vogelweith.com/images/stories/themes_screens/zgegtheme_aqua/emerald.jpg

بد نیست یک پوسته روشن دیگر با دستورات مربوطه

wallpaper: sudo aptitude install wallpaper-aquadreams-theme

gtk: sudo aptitude install gtk-aquadreams-theme

icones: sudo aptitude install icon-aquadreams-theme

Gdm: sudo aptitude install gdm-aquadreams-theme

emerald: sudo aptitude install emerld-aquadreams-theme

منبع تمامی مطالب فوق اینجاست

Advertisements
دسته‌ها:DeskTop, Icon, Theme, Wallpaper

Icons 205

مجموعه ای از ۲۰۵ آیکان سه بعدی زیبا… دریافت از اینجا.

دسته‌ها:Icon برچسب‌ها: